GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

VÀ TÁC PHẨM NGỠ MẮT MÔI XƯA                                                                         ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG             Ngày 25- 6- 2006, tại địa chỉ số 2532 Monte Lindo Ct., San Jose, CA 95121, tôi gặp…

Continue ReadingGIỚI THIỆU TÁC GIẢ