THƯ HỌA VŨ HỐI

                                                                                    ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG Tôi ở tù ra, phải đi kinh tế mới ở huyện Bình Long tỉnh Sông Bé, rồi bỏ về Sài Gòn sinh sống. Quãng đời…

Continue ReadingTHƯ HỌA VŨ HỐI