THƯ HỌA VŨ HỐI

                                                                                    ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

Tôi ở tù ra, phải đi kinh tế mới ở huyện Bình Long tỉnh Sông Bé, rồi bỏ về Sài Gòn sinh sống. Quãng đời thầm lặng, mượn tiếng chim, màu hoa khuây khỏa nỗi buồn:

                                    Sân nhỏ, mảng trời, mấy khóm hoa,

                                    Lai rai bạn nhớ đến chơi nhà.

                                    Mười hai năm ở âm thầm đó,

                                    Hỏi đất Sài Thành có trách ta.

                                                                        (Việt Thao – Lòng Khách)

Trả lời