LỜI THỀ THIẾT THẠCH

                                                             Thơ PHÙ HƯ DẬT SĨ – VÕ THẠNH VĂN

Ảnh: Võ Thạnh Văn, qua nét bút Triệu Sơn

                                    Lòng ngỡ trăng –hết mùa tròn lại khuyết

                                    Vẫn một niềm chung thủy thuở giao bôi

                                    Lời thệ hải minh sơn màu tinh huyết

                                    Đâu dễ phai sớm tối một đôi hồi

Trả lời