Nội Quy

BẢN ÐIÊU L Ệ THÀNH LẬP HỘI

(Ðiều chỉnh lần thứ hai theo bản điều lệ thứ hai, ban hành ngày 01/08/2003 do Hội trưởng Tony Ðinh ký)

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUÁT

Ðiều 1. Mục đích:

Ðề cao và thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương trợ giữa đồng hương Bình Ðịnh hiện đang sống tại vùng Bắc Cali, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác.

Ðiều 2 – Tôn Chỉ:

Hoạt động của Hội nhằm phát huy tình đồng hương, ái hữu trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại.

Hội đồng hương Tây Sơn Bình Ðịnh Bắc California là một Hội đoàn bất vụ lợi, có lập trường quốc gia vững chắc, tham gia với các Hội đoàn bạn có chung lập trường, không chấp nhận cộng sản dưới bất cứ hình thức nào.

Ðiều 3 – Danh xưng:

Danh xưng của Hội là:

HỘI TÂY SƠN BÌNH ÐỊNH BẮC CALIFORNIA

Ðiều 4 – Trụ sở:

Trụ sở của Hội đặt tại địa điểm:

2744 Whispering Hills Dr.

San Jose, CA 95148

Ðiện thoại:   (408) 406-9585

CHƯƠNG II. HỘI VIÊN VÀ THÂN HỮU

Ðiều 1. Thành phần Hội viên:

Tất cả đồng hương đang sinh sống tại miền Bắc California, đủ điều kiện được xếp vào các thành phần Hội viên sau đây:

1.       Hội viên chính thức: có ghi danh, có sinh hoạt, và có đóng niên liễm.

2.       Hội viên danh dự: gồm quí vị đã đóng góp nhân lực, tài lực xuất sắc cho Hội; kể cả quí thân hữu.

Ðiều 2. Ðiều kiện gia nhập Hội:

1.       Hội viên phải trên 18 tuổi.

2.       Phải Hội đủ một trong các điều kiện sau:

a.       Những người sinh trưởng tại Bình Ðịnh

b.       Những người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng sinh trưởng tại Bình Ðịnh.

c.       Những người không thuộc hai thành phần trên nhưng đã làm việc hoặc sinh sống tại Bình Ðịnh.

d.       Chấp nhận và thi hành đúng với tôn chỉ ghi ở Chương I, Ðiều 2 của bản điều lê thành lập Hội này.

Ðiều 3. Thân hữu:

1.       Những người không đủ tiêu chuẩn Hội viên nhưng có cảm tình và muốn tham gia thì được chấp nhận.

2.       Thân hữu không có quyền tham gia ứng cử và bầu cử cũng như các cuộc bỏ phiếu khác.

Ðiều 4. Quyền lợi và nhiệm vụ:

1.       Hội viên và thân hữu đều được mời tham gia các sinh hoạt chung và sự giúp đỡ của Hội trong trường hợp gặp khó khăn.

2.       Hội rất hoan nghênh mọi sáng kiến, ý kiến xây dựng và sự đóng góp nhân lực, tài lực một cách tự nguyện của Hội viên và thân hữu.

3.       Hội viên chính thức phải duy trì sinh hoạt và đóng niên liễm.

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC VÀ ÐIỀU HÀNH.

Ðiều 1. Nguyên tắc chung:

Hội Tây Sơn Bình Ðịnh Bắc California được tổ chức và điều hành theo nguyên tắc dân chủ và tự nguyện; gồm có các Ban, các Cố Vấn, và các Ðại Diện.

Ðiều 2. Ban Chấp Hành:

1.       Khoản 1 – Hội trưởng:

–          Chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành và phát triển dựa trên đường lối, tôn chỉ và mục tiêu của Hội.

–          Triệu tập và chủ toạ các phiên họp.

–          Duyệt ký các văn thư và quyết định liên quan đến hoạt động của Hội.

–          Thay mặt Hội hoặc chỉ định đại diện tham dự các sinh hoạt ngoài Hội khi có giấy mời.

2.       Khoản 2 – Phó Hội trưởng nội vụ

–          Phụ tá Hội trưởng trong việc điều hành Hội.

–          Triệu tập và chủ toạ các phiên họp trong trường hợp Hội Trưởng vắng mặt.

–          Nếu Hội Trưởng không thể tiếp tục phần vụ vì bất cứ lý do gì, Phó Hội Trưởng nội vụ     đương nhiên thay thế quyền Hội Trưởng đến khi hết nhiệm kỳ.

–          Thi hành công tác do Hội Trưởng giao phó.

3.       Khoản 3 – Phó Hội trưởng ngoại vụ:

–          Liên lạc ngoại giao với các Hội đoàn bạn và các Hội Bình Ðịnh ở tiểu bang khác.

–          Triệu tập và chủ toạ các phiên họp trong trường hợp Hội trưởng và phó Hội trưởng nội vụ vắng mặt.

–          Thi hành các công tác ngoại vụ do Hội trưởng giao phó.

4.       Khoản 4 – Tổng thư ký:

–          Lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Hội.

–          Soạn thảo chương trình nghị sự và ghi biên bản các buổi họp định kỳ, bất thường.

–          Duyệt ký các văn thư và các quyết định nếu được Hội trưởng uỷ nhiệm.

–          Tuỳ theo nhu cầu công tác, có thể có một phó tổng thư ký giúp việc.

5.       Khoản 5 – Thủ quỹ:

–          Quản thủ ngân quỹ và tài sản của Hội.

–          Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, tài chính.

–          Thu niên liễm Hội viên và cấp biên nhận.

–          Báo cáo tài chánh theo định kỳ hằng năm hoặc theo Ban Chấp Hành yêu cầu.

–          Ðược lưu giữ một số hiện kim là $100.00 và số còn lại phải ký thác vào ngân hàng.

–          Mọi chi tiêu trên $100.00 phải có sự đồng ý của Hội trưởng hoặc có sự chấp thuận trước của Ban Chấp Hành.

–          Tuỳ theo nhu cầu công tác có thể có một phó thủ quỹ giúp việc.

6.       Khoản 6 – thành phần các ban:

–          Tiết 1: Ban thông tin, báo chí

–          Lập bản tin hoặc đặc san theo định kỳ hay trong các sinh hoạt lớn của Hội.

–          Thông tin, liên lạc trong nội bộ Hội hoặc các cơ quan thông tin báo chí Việt ngữ địa phương khi cần.

–          Tiết 2 – Ban kế hoạch và phát triển

–          Nghiên cứu các kế hoạch  để phát triển Hội và gia tăng Hội viên.

–          Thuyết trình các kế hoạch mới trước Ban Chấp Hành và các buổi họp mở rông của Hội.

–          Theo dõi và nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch của các ban liên hệ khi đã chấp thuận

–          Tiết 3 – Ban văn nghệ và tiếp tân:

–          Phụ trách tiếp tân trong các sinh hoạt lớn của Hội

–          Tổ chức các buổi văn nghệ giúp vui hoặc gây quỹ cho Hội.

–          Tiết 4 – ban giao tế xã Hội:

–          Tổ chức thăm viếng và giúp đỡ gia đình Hội viên khi gặp khó khăn hoặc trong các dịp Quan-Hôn-Tang-Tế

–          Giao tiếp với các Hội ái hữu bạn và tổ chức xã Hội khác để phát huy thanh thế và lợi ích của Hội.

–          Tổ chức các buổi khuyến học hằng năm để khuyến khích học vấn các con em trong gia đình Hội viên.

–          Tiết 5: Ban thanh thiếu niên:

–          Ðoàn ngũ hoá thanh thiếu niên thuộc gia đình Hội viên để yểm trợ các công tác của Hội.

–          Hướng dẫn thể dục, thể thao, võ thuật cho các gia đình Hội viên.

–          Chịu trách nhiệm kỹ thuật trong các buổi thi đấu thể thao, du ngoạn hoặc sinh hoạt ngoài trời.

7.       Khoản 7 – điều bổ sung:

–          Thành phần các ban có thể thay đổi theo nhu cầu hoạt động.

–          Một Hội viên có thể tham gia trong nhiều ban khác nhau tuỳ theo khả năng và tinh thần làm việc.

–          Mỗi ban có một trưởng ban và một hay nhiều nhân viên giúp việc.

Ðiều 3 – Ban Giám Sát:

Khoản 1 – thành phần:

Ban Giám Sát gồm có ba (03) vị do Ðại Hội bầu ra cùng kỳ với Ban Chấp Hành.

Khoản 2- nhiệm vụ:

–          Thành viên Ban Giám Sát có quyền tham dự bất cứ phiên họp nào của Ban Chấp Hành.

–          Theo dõi, đôn đốc, và giám sát đường lối làm việc của Ban Chấp Hành.

–          Kiểm soát việc thu, chi tài chánh và sử dụng tài sản của Hội.

–          Giám sát các cuộc bầu cử trong Hội.

Khoản 3 – Nhiệm kỳ:

Nhiệm kỳ của Ban Giám Sát cùng nhiệm kỳ với Ban Chấp Hành.

CHƯƠNG IV – CỐ VẤN.

Ðiều 1:

–          Cố vấn có từ 4 đến 6 vị thuộc về chuyên viên và thân hào, nhân sĩ; có đủ năng lực và tinh thần hoạt động xây dựng Hội.

–          Hội trưởng Ban Chấp Hành sẽ mời các cố vấn dưới sự đồng thuận của Ban Chấp Hành.

Ðiều 2:

–          Nhiệm kỳ cố vấn cùng nhiệm kỳ với Ban Chấp Hành.

Ðiều 3:

–          Các cố vấn có nhiệm vụ Tư vấn cho Ban Chấp Hành trong các công tác chung của Hội. Ðóng góp ý kiến để Ban Chấp Hành hoạt động, nhằm xây dựng Hội ngày càng tốt đẹp và phát triển.

CHƯƠNG V – BẦU CỬ VÀ NHIỆM KỲ.

Ðiều 1 – Bầu cử:

1.       Tất cả Hội viên chính thức đều có quyền ứng cử và bầu cử vào Ban Chấp Hành.

2.       Quyền tái ứng cử, đề cử và tình nguyện đều được hoan nghênh. Không giới hạn số lần nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành.

3.       Bầu cử theo thể thức dân chủ, trực tiếp, liên danh từ 3 đến 5 người. Kết quả tính theo tỉ lệ số Hội viên tham gia bầu cử. Nếu hai người đồng phiếu, ai lớn tuổi hơn sẽ đắc cử.

Ðiều 2 – Nhiệm kỳ:

Nhiệm kỳ Ban Chấp Hành, cố vấn là bốn (04) năm.

Ðiều 3 – Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát, ban cố vấn và các đại diện vùng có nhiệm vụ thành lập Ban bầu cử tân Ban Chấp Hành trước khi mãn nhiệm kỳ sáu (06) tháng. Kết quả bầu cử tân Ban Chấp Hành chậm nhất là một (01) tháng trước ngày mãn nhiệm của Ban Chấp Hành đương nhiệm.

Ðiều 4 – Ban Chấp Hành đương nhiệm phải bàn giao cho tân Ban Chấp Hành trong vòng một tháng sau ngày có kết quả bầu cử trong một buổi lễ bàn giao do ban bầu cử tổ chức.

CHƯƠNG VI – CÁC ÐẠI DIỆN VÙNG.

Tuỳ theo nhu cầu hoạt động, các đại diện sẽ được chọn để đại diện Ban Chấp Hành tại các địa phương để duy trì các hoạt động với Hội.

CHƯƠNG VII – KỶ LUẬT VÀ KHEN THƯỞNG.

Ðiều 1 – Kỷ luật:

1.       Tuỳ theo mức độ vi phạm vào điều lệ và nội quy của  Hội, thành viên Ban Chấp Hành có thể bi khai trừ.

2.       Một Hội đồng gồm Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát được thành lập để cứu sét trường hợp vi phạm.

Ðiều 2 – Khen thưởng:

Bất cứ Hội viên, thân hữu, hày thành viên Ban Chấp Hành có công trạng đặc biệt vào hoạt động của Hội, đồng hương, cộng đồng, học đường sẽ được khen thưởng dưới nhiều hình thức.

Hình thức khen thưởng gồm có:

a.       Ghi danh vào sổ vàng của Hội.

b.       Trao bằng tưởng lục hoặc giấy khen.

c.       Trao quà hoặc hiện kim có kèm giấy khen hoặc tưởng lục.

d.       Từ mục tưởng lục trở lên, sẽ được long trọng trao trong dịp tất niên hoặc picnic Hè hằng năm.

CHƯƠNG VIII – BÃI NHIỆM VÀ TỪ NHIỆM.

Ðiều 1 – Bãi nhiệm:

Bất cứ thành viên nào của Ban Chấp Hành; kể cả Hội trưởng nếu vi phạm tram trọng điều lệ, nội quy của Hội đều bị bãi nhiệm.

Ðiều 2 – Từ nhiệm:

Thành viên Ban Chấp Hành, ngoại trừ Hội trưởng, muốn xin từ nhiệm phải làm đơn, ghi rõ lý do và gửi đến Ban Chấp Hành.

Ðiều 3 – cứu xét:

§  Quyết định bãi nhiệm do một Hội đồng cứu xét. Hội đồng này gồm có: Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát và các cố vấn.

§  Quyết định từ nhiệm do Ban Chấp Hành cứu xét.

§  Quyết định bãi nhiệm, từ nhiệm phải ban hành chậm nhất là một tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm hay nhận đơn từ nhiệm.

CHƯƠNG IX – TU CHÍNH.

Ðiều 1 – nhất thiết không được Tu chính điều 1 và điều 2 của Chương I. mỗi điều, khoản khác của bản điều lệ này có thể được tu chính theo đề nghị của ít nhất 15 Hội viên chính thức hoặc ¾ thành viên Ban Chấp Hành.

Ðiều 2 – Ban tu chính điều lệ do Ban Chấp Hành thành lập bản dự thảo phải đệ trình ra đại Hội để góp ý, biểu quyết theo đa số các thành viên tham dự.

CHƯƠNG X – GIẢI TÁN HỘI

Ðiều 1 – Hội có thể giải tán theo quyết định của chính quyền Hoa Kỳ hoặc 2/3 tổng số Hội viên chính thức và thành viên Ban Chấp Hành yêu cầu.

Ðiều 2 – Phương cách giải tán và thanh lý tài sản của Hội sẽ do một uỷ ban của Hội viên quyết định với tỷ số 2/3 tổng số Hội viên chính thức.

CHƯƠNG XI – ÐIỀU KHOẢN LINH TINH.

Ðiều 1 – Tài sản của Hội gồm hiện vật, hiện kim do Hội tạo ra hoặc do sự biếu tặng vô tư của các Mạnh Thường Quân.

Ðiều 2 – Ban Chấp Hành có quyền tham khảo ý kiến với các chuyên viên trong và ngoài Hội trên mọi lĩnh vực có lợi ích cho Hội.

Ðiều 3 – Số thành viên Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát và cố vấn có thể điền khuyết sau nếu chưa đủ túc số ấn định lúc bầu cử.

Ðiều 4 – Bản điều lệ này được phổ biến rộng rãi trong đồng hương Hội Tây Sơn Bình Ðịnh Bắc California.

San Jose, ngày 21 tháng 01 năm 2011

Hội Trưởng

Hội Tây Sơn Bình Ðịnh Bắc California.

Tony Ðinh.