CHỮ TÂM TRONG VĂN HỌC VIỆT

THÁI CÔNG TỤNG

            I  –  DẪN NHẬP

            Chữ Tâm tiềm tàng trong mọi áng văn Việt như trong truyện Kiều, trong Quan Âm Thị Kính, trong ca dao tục ngữ, v.v. Chữ Tâm cũng có mặt trong các kinh Phật giáo.

            Tâm ở trước các chữ như tâm thần, tâm lí, tâm cảm, tâm cảnh, tâm thức, tâm tình, tâm trí.

            Tâm ở sau các chữ như thiện tâm, vọng tâm, nội tâm, chân tâm, thành tâm, ác tâm, thâm tâm, nhất tâm, tà tâm.

            Như vậy chứng tỏ nội hàm của chữ Tâm vừa đa dạng, vừa phong phú. Tâm là cảm nghĩ, cảm xúc, cảm tưởng, cảm nhận. Đó là ý nghĩ, ý tưởng. Trong kinh Pháp Cú, ngay bài 1, đã có câu:

                                    Tâm vi pháp bổn

                                    Tâm tôn, tâm sử

                                    Tâm là gốc mọi pháp đời

                                    Tâm cao quí nhất, tâm sai khiến làm

                                                            (bản dịch của Trần Trọng San)

Trả lời