QUÊ HƯƠNG VÀ MẸ

CHUỖI DÀI KỶ NIỆM                                                                                     ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG             Với tôi, Quê Hương Và Mẹ thường gắn kết nhau thành Chuỗi Dài Kỷ Niệm từ thuở Ấu thơ đến lúc…

Continue ReadingQUÊ HƯƠNG VÀ MẸ

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

VÀ TÁC PHẨM NGỠ MẮT MÔI XƯA                                                                         ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG             Ngày 25- 6- 2006, tại địa chỉ số 2532 Monte Lindo Ct., San Jose, CA 95121, tôi gặp…

Continue ReadingGIỚI THIỆU TÁC GIẢ