HỘI TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH BẮC CALIFORNIA (PHẦN HAI)

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

A – LỜI DẪN NHẬP

            Trong Phần Hai, cũng có hai đời Hội trưởng, với Phan Thanh Hùng đã mãn nhiệm, và Đường Anh Đồng đương nhiệm. Mỗi đời Hội Trưởng có sắc thái riêng, tuy nhiên đều mang một mẫu số chung là hết lòng xây dựng Hội nhà; nhờ vậy, Hội mỗi ngày một lớn mạnh. Chúng ta sẽ bắt gặp những sự kiện đó qua bài viết dưới đây.

            B – GIAI ĐOẠN HOÀN BỊ

            17b – NĂM 2011 – TÂN MÃO 

            a/ Thành lập Tân Ban Chấp Hành:

            Kể từ ngày 14- 2- 2011, tân Hội Trưởng Phan Thanh Hùng bắt tay vào việc  điều hành Hội Tây Sơn Bình Định Bắc California, theo giấy phép hoạt động số 254047 ngày 19- 6- 2003/CA.

            Một Ban Chấp Hành được thành lập trong buổi họp đầu tiên, gồm có:

            Hội Trưởng   .           .           .           ÔngPhan Thanh Hùng

            Phó Hội Trưởng Nội Vụ     .           Ông Trương Thế Phiệt

            Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ .           Ông Nguyễn Cẩm Mậu

            Tổng Thư Ký            .           .           Ông Võ Hân

            Phó Tổng Thư Ký    .           .           Bà Nancy Nguyễn

            Thủ Quỹ        .           .           .           Ông Nguyễn Mỹ.

Trả lời