BÊN TRỜI BẺ BÚT

                        Thơ NHƯ KHÔNG

Bạn ở xa về mời chén rượu

Nắng Sài Gòn như cũng vàng thêm

Hào sĩ bốn trời chưa gặp mặt

Có xa xôi mới biết tình gần

Trả lời