THÀNH BÌNH ĐỊNH

VÀ PHONG TRÀO KHÁNG THUẾ

TẠI TỈNH NHÀ

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

            Từ khi kinh đô thất thủ (1885), thành Bình Định đã chứng kiến cuộc thế đổi thay. Biết bao nho sĩ chỉ vì trung vua, yêu nước mà bị hành hình, bị tù đày bởi những tên Việt gian mãi quốc cầu vinh. Nhắc đến Phong trào Cần Vương, Phong trào Kháng Thuế của tỉnh nhà, người Bình Định không bao giờ quên những tấm gương liệt sĩ.

Trả lời