TÌNH SỬ MỘT ANH HÙNG DANH TƯỚNG

Võ Thạnh Văn

(1) Dũng mãnh tựa lôi hổ

Tướng lệnh như chuông đồng

Hô quân rền sấm nổ

Giặc cỏ khiếp oai rồng

(2) Chàng tài hoa trác lạc

Võ nghệ tuyệt cao cường

Tùy quyền biến sát phạt

Quân cơ khó liệu lường

Trả lời