NHỚ BẠN TRI ÂM

            Thân tặng các bạn đã đến với nhau trong những ngày trôi nổi ở Sài Gòn

                                                                        Việt Thao Đào Đức Chương

                               Đoạn 1

                              “Tiễn Bạn Ra Đi” [1] thắm thiết lòng,

                              Lời thơ Nữ sĩ sáng và trong.

                              Hành trình cảm họa đôi vần đáp,

                              Gửi gấp quê nhà kẻo Chị mong.

H 1: Nữ sĩ Hoa Phương Phu nhân của Nhà văn Lam Giang,
Sài Gòn (Bình Thạnh), Tháng 1 – 1993.
[01] “Tiễn Bạn Ra Đi” là tên bài thơ của Nữ sĩ Hoa Phương, phu nhân của Nhà văn Lam
Giang Nguyễn Quang Trứ, viết tặng trước 2 ngày tôi xuất cảnh.

 

Trả lời