Thưởng Xuân với gốm Chu Đậu, Hải Dương

Trần Anh Tuấn

Mới đây, trong một dịp may bất ngờ tôi đã thụ đắc được bộ sưu tập cổ vật quý hiếm từ dòng gốm Chu Đậu.

Đây là những mẫu gốm già tuổi trước lô gốm khổng lồ vớt được từ con thuyền đắm gần Cù Lao Chàm những năm cuối của thập niên 1990.

Đây chính là những cổ vật xuất cảng sang Indonesia trong các thế kỷ 12-14 theo bài “Vietnamese Ceramics in Jakarta” (tạp chí Arts of Asia số tháng 3-4, 1986, trang 52-60) của tác giả Sumarath Adhyatman, cựu Giám Đốc Adam Malik Museum tại Jakarta. 

            Trong bộ sưu tập này, đáng kể nhất là bốn (4) mẫu gốm, gồm ba (3) cái kendi, mỗi kendi một vẻ, và một (1) cái thạp.

            Thứ nhất là kendi với mẫu Uyên Ương. Trong mẫu này, vịt đực quay hẳn đầu sang nhìn vịt cái, không như các kendi khác, thường chỉ có hai đầu vịt song song.

Trả lời